Dramaticko – filmový

20160712_163057

  • rozvoj komunikačních kompetencí, dítě dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady, osvojení říkanek, procvičování neverbální komunikace (vyjádření beze slov např. štěstí, strach, překvapení)
  • osvojení divadelních poznatků, děti se seznámí loutkami, kulisami, kostýmy atd. a vyzkouší si dramatické ztvárnění pohádky
  • získání sociálních a personálních kompetencí, dítě se ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, budování spolupráce ve skupině, osvojení základních společenských návyků a pravidel, respektovaní druhých, rozvoj tvořivosti
  • hlavní metody práce: hra v roli, improvizace, dramatizace, pantomima a hry s padákem
  • společný kruh – uvolnění, vytvoření příjemné atmosféry
  • aktivity zaměřené na procvičení rozvoje paměti, artikulace, jemné motoriky, pohybové aktivity – rozvoj hrubé motoriky, osvojení pravidel, spolupráce ve skupině, hry zaměřené na sociální rozvoj

dramatak a

Dítě v předškolním věku stojí před složitým úkolem. Toto období mu přináší mnohé informace a požadavky ze strany dospělých. Právě dramatická výchova je prostředkem, který se přizpůsobuje dětské duši. Svět a okolí je dítěti představováno pomocí hry, na které se dítě aktivně podílí a tak nenásilnou a jemu přirozenou formou si osvojuje nové poznání.

Výuka vede kvalifikovaná odborná lektorka Mgr. Jana Petrů, DiS, MgA. Petra Juklová.

Uložit